Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

Artikel 1 Definities

In het hierna volgende wordt verstaan onder:

- verkoper: De Portugees, Dijksestraat 130, 5701 AP te Helmond

- koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die van verkoper zaken wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met verkoper wenst te sluiten of sluit.

 

Artikel 2 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij alle aanbiedingen en op (elk onderdeel) van alle overeenkomsten en geheel of gedeeltelijke strekkingen tot leveringen, tenzij verkoper en koper uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De koper aanvaardt deze voorwaarden door het accepteren van een door verkoper uitgebrachte offerte of door het enkele feit van bestelling van zaken bij verkoper.

 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen, als ook gegevens in prijscouranten en folders, zijn vrijblijvend, tenzij de verkoper zulks in zijn offerte aan de koper uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Geringe afwijkingen in de geleverde zaken ten opzichte van de beschrijvingen en afbeeldingen in catalogussen, brochures en uitgebrachte offertes die binnen de gebruikelijke of krachtens de ter zake toepasselijke voorschriften en normen aanvaardbare toleranties blijven of nuances in de weergegeven kleur van de geleverde zaken betreffen, leiden niet tot tekortkomingen van verkoper. Dergelijke afwijkingen geven de koper bovendien nimmer het recht de overeenkomst op andere gronden aan te tasten.

 

Artikel 4 Overeenkomsten

Verkoopovereenkomsten komen uitsluitend tot stand door een, door koper voor akkoord, getekend bestelformulier of een schriftelijke orderbevestiging door de verkoper dan wel doordat verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper; in geval van een verzoek tot levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste gedeeltelijke c.q. deellevering plaatsvindt.

 

Artikel 5 Prijzen

Indien na de datum van een offerte of bevestiging van een order de prijzen van materialen en grondstoffen, dan wel lonen, salarissen, sociale- of overheidslasten, vrachten, wisselkoersen, assurantie- premies, in- en uitvoerrechten of andere kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland worden gewijzigd, of die wijzigingen eerst dan ter kennis van de verkoper komen, is de verkoper bevoegd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van de eventuele ter zake bestaande wettelijke voorschriften. Alle door verkoper opgegeven prijzen zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten, en/of andere op de goederen als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de orderbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven. Alle door verkoper opgegeven prijzen zijn inclusief BTW. Verkoper behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen of fouten bij de prijsopgave te herstellen.

 

Artikel 6 De levering

 

Lid 1

Indien een bepaalde levertijd is overeengekomen verbindt de verkoper zich deze levertijd te realiseren zoveel als redelijkerwijs in zijn vermogen ligt. Verkoper verleent te dien aanzien echter geen garantie. Overschrijding van de levertijd, ongeacht de oorzaak daarvan, brengt verkoper niet in verzuim zoals bedoeld in artikel 6:83 BW.

 

Lid 2

De verzending van de goederen geschiedt steeds, dus ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de koper, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico voor de afzender d.w.z. de verkoper zijn of dit uit andere hoofde op de vrachtbrief is vermeld; de koper vrijwaart de verkoper van alle aanspraken van de vervoerder.

 

Lid 3

Indien de leverancier van welke de verkoper de aan de koper te leveren goederen betrekt door welke oorzaak dan ook geheel of ten dele in gebreke blijft met leveren c.q. niet tijdig, niet goed of onvoldoende levert, dan geldt dit ten aanzien van de koper in zijn relatie met de verkoper als overmacht en is de verkoper bij niet c.q. onvoldoende c.q. niet tijdige, c.q. verkeerde levering aan koper niet jegens de koper aansprakelijk voor schade daaruit ontstaan. Ingeval van staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij de verscheping of het transport, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, uitvoer- of invoerbelemmeringen, en alle overige omstandigheden, die nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, zal de verkoper ter zijner keuze gerechtigd zijn hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren.

 

Lid 4

Indien de koper hem daartoe schriftelijk aanmaant, is de verkoper gehouden zich binnen 8 dagen ten aanzien van zijn keuze als bedoeld in lid 3 te verklaren. Indien de belemmering als bedoeld in lid 3 niet langer dan een maand duurt, is de verkoper niet bevoegd te annuleren. De verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn voor het geheel of gedeeltelijk uitblijven van enige levering voor zover hij deze niet na aanmaning als hierboven bedoeld uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegezegd.

 

Artikel 7 RECLAMES

Reclames betreffende het geleverde moeten uiterlijk binnen 15 dagen na factuurdatum schriftelijk of per fax ter kennis van verkoper worden gebracht. Ieder recht op reclame vervalt wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn. Reclames geven de koper geen recht om zijn betalingen op te schorten of zich op compensatie te beroepen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd. Retourzendingen moeten franco geschieden, en worden slechts na voorafgaand overleg geaccepteerd.

 

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waaronder bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door de geleverde goederen of door verstrekte adviezen of toelichtingen dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen of onjuiste samenstelling van de geleverde goederen alles in de ruimste zin van het woord. Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van verkoper tot schadevergoeding uit welke hoofde dan ook te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen. De koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van intellectuele eigendom in de ruimste zin des woord ten aanzien van de vervaardiging en levering van een product dat op zijn aanwijzing door verkoper of in opdracht van verkoper door derden wordt gefabriceerd.

 

Artikel 9 BETALING

 

Lid 1

Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling contant bij aflevering te geschieden zonder korting of compensatie.

 

Lid 2

Ingeval van te late betaling is de koper een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke regeling over het openstaande bedrag vanaf de in het vorige lid gestelde termijn tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag. Alle kosten, ook de kosten van rechtskundige bijstand veroorzaakt door of samenhangende met te late betaling komt voor rekening van de koper.

 

Lid 3

Ingeval van te late betaling is de verkoper gerechtigd de aflevering van andere goederen op te schorten c.q. iedere met de koper gesloten overeenkomst dan wel gedeelten daarvan zonder sommatie of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de koper volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Lid 4

Indien verkoper voor of tijdens de uitvoering van een overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt dat koper in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is de verkoper gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren. De verkoper behoudt zich bovendien steeds het recht voor (ook indien de koop op anderen condities is afgesloten) de goederen onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te verlangen.

 

Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door verkoper geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaling van al de vorderingen, met inbegrip van rente en kosten –en in geval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste van de koper komende saldo- zijn eigendom. De koper is voor bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig uitoefening van zijn bedrijf of de normale bestemming van de goederen. Bij overtreding hiervan wordt, welke de betalingscondities ook zijn, de koopprijs terstond en ten volle opeisbaar.

Voorts heeft verkoper het recht in dat geval alle goederen zonder machtiging van de koper of van de rechter zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper moet beletten dat goederen van verkoper door beslaglegging worden getroffen. Mocht dit toch geschieden dan dient de koper de verkoper onverwijld op de hoogte te stellen.

Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, is de verkoper altijd bevoegd (na sommatie op een termijn van tenminste 7 dagen) zonder de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist van koper volledige schadevergoeding te vorderen, indien koper enige op hem rustende verplichtingen uit enige overeenkomst met verkoper niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. Hiervan is ook sprake, indien koper in staat van faillissement wordt verklaard c.q. zijn faillissement is aangevraagd, dan wel zelf surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, of besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, evenals indien ten laste van koper enig executoriaal beslag wordt gelegd. Ook dan wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht, zonder in gebrekenstelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist, te zijner keuze:

 

- de uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen zijnerzijds t.o.v. koper, uit welke hoofde dan ook op te schorten, dan wel;

- ook al was anders overeengekomen voor iedere uitvoering zijnerzijds van enige verplichting contante betaling te vorderen, dan wel;

- de overeenkomst(en) geheel of te dele te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is en onverminderd elk hem verder toekomend recht of zijn recht op volledige schadevergoeding. Alle te maken kosten, ook de kosten van rechtskundige bijstand, veroorzaakt door of samenhangend met wanprestatie van de koper, komen te zijner lasten.

 

Artikel 11 GESCHILLEN

Op de overeenkomst van verkoper met haar kopers gesloten zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn. Met inachtneming van artikel 98a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden alle geschillen voortvloeiend uit en/of samenhangend met de overeenkomsten van verkoper met haar kopers bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter.

De Portugees

Januari 2012
 

 

 

  

 


© 2012 De Portugees
sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by mijnwebwinkel
 

Gastenboek

  • 02-04-2019 - De bestelde wandlantaarn Monchique 24x18 in prima staat ontvangen. Snelle...  lees meer
  • 27-03-2019 - Na een tip om s op de site van De...  lees meer
  • 20-03-2019 - Heel erg bedankt voor de vlotte levering.
    En wat was het...  lees meer
Plaats een bericht
  • Creditcard